Kalendarz wydarzeń

« Marzec 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Aktualności

01.01.2022

Poradnictwo obywatelskie

W roku 2022 Biuro Porad Obywatelskich świadczy poradnictwo obywatelskie w:

Środy od godziny 11.00 do godziny 13.00 (oprócz dni ustawo wolnych).

Finansowanie: Związek Biur Porad Obywatelskich z siedzibą w Warszawie - grant pieniężny na wsparcie organizacji pozarządowej świadczącej poradnictwo obywatelskie w ramach Biura Porad Obywatelskich w Zabrzu oraz promocję działalności Biur Porad Obywatelskich w społecznościach lokalnych. 

Więcej...

15.01.2019

Udzielanie nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, mediacji oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

Udzielanie nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, mediacji oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, mediacji oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
w okresie od 01. 01. 2019 r. do 31. 12. 2019 r. w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Zabrze

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności pomocy obywatelskiej dla osób uprawnionych ( na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz edukacji prawnej) oraz zwiększenie świadomości prawnej tych osób,
co jest osiągnięte poprzez prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy obywatelskiej (5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w każdym z 2 punktów oraz ewentualnym poradnictwie w domu klienta z dużą dysfunkcją ruchową).
Doradcy udzielają porad w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, spadki, stosunki międzyludzkie, sprawy konsumenckie oraz w sprawach z kategorii: imigracja/ repatriacja, finanse, niepełnosprawność, obywatel a instytucja, pozbawienie wolności, własność.

Do porad wprowadzono mediację, która jest dobrowolnym i poufnym porozumiewanie się stron, znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora w celu dojścia do ugody, która by satysfakcjonowała obie strony. Mediacje są prowadzone przez przeszkolonego mediatora.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Zabrza dla osób należących do grup uprawnionych do otrzymania tej pomocy, (zgodnie z przepisami ustawy z dnia ogłoszony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1b oraz 22a, w związku z art. 11 ust. 1-2 i ust. 6, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku z późn. zm.)
jest prowadzone w:
- Państwowy Urząd Pracy, Zabrze, pl. Krakowski 9 w godzinach od 10.00 do 14.00
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Zabrze – Kończyce, ul. Dorotki 3 w godzinach od 13.00 do 17.00.
Pomocy udzielają osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty uprawniające do prowadzenia porad obywatelskich. Wszystkie osoby udzielające porad posiadają doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad obywatelskich . Doradcy obywatelscy działają według jednolicie sformułowanych standardów jakości pracy i świadczonych usług.

Udzielana pomoc obywatelska polega na:
1)poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
2)wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
3)pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
4) przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji
5) wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji
6)sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania
7) Doradcy udzielają porad w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, spadki, stosunki międzyludzkie, sprawy konsumenckie oraz informacji w sprawach z kategorii: imigracja/ repatriacja, finanse, niepełnosprawność, obywatel a instytucja, pozbawienie wolności, własności.
8) Porady prowadzone są zgodnie z ustawą i wypracowanymi wspólnie w Związku Biur Porad Obywatelskich standardami.
9)Każda udzielona porada jest oparta o aktualne przepisy prawa. Dlatego doradcy w procesie udzielania porad korzystają z informatycznych programów prawnych, za każdym razem sprawdzając aktualność przekazywanej informacji prawnej.

Wszystkie porady wpisywane są anonimowo do Internetowej Bazy Spraw Klientów, dzięki której istnieje możliwość sprawdzenia ich zarówno pod względem prawidłowości, jak i aktualności podstawy prawnej. Korzystamy z dostępu do programów LEX, co przyczynia się do utrzymania standardu jakości świadczonych usług. Uzupełnieniem systemów informacyjnych są bazy dotyczące lokalnych zasobów, które BPO opracowuje. Informacje uzyskane w poradzie obywatelskiej są zgodne z obowiązującymi przepisami, ale też z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie związane z udzielaniem porad obywatelskich, prawnych i informacji prawnych w ramach programów poradnictwa obywatelskiego. Od 2006 r. nadal prowadzi Biuro Porad Obywatelskich w Zabrzu, dla wszystkich mieszkańców Zabrza W latach 2008 – 2012 BPO w ramach projektu POKL prowadziło poradnictwo prawno – obywatelskie w 6 punktach woj. Śląskiego; w Katowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Pyskowicach, Czerwionce Leszczynach i w Zabrzu.

BPO działa według zasad obowiązujących w ogólnopolskim Związku Biur Porad Obywatelskich (ZBPO). Do zasad tych należy przede wszystkim bezpłatność, poufność oraz aktualność i rzetelność udzielanych porad. Od 01.01.2016 r. Stowarzyszenie prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta.

Zajęcia edukacyjnych dot. edukacji obywatelskiej, przeprowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia przy Placu Dworcowym 6 w Zabrzu, dla osób kwalifikujących się zgodnie z ustawą o Prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Zabrze w 2019 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie wykładów, warsztatów oraz dyskusji dla młodzieży uczącej się w szkołach dla dorosłych oraz dla seniorów. Stowarzyszenie posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę , zaplecze oraz doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć.

Telefoniczna rejestracja klientów w Urzędzie miasta Zabrze, tel.32/ 373 33 500

Standardy Poradnictwa Obywatelskiego: 

1. POUFNOŚĆ
Zasada poufności oznacza, że:
– Porady i konsultacje udzielane są w warunkach i na zasadach pełnej poufności
– warunki lokalowe oraz sposób świadczenia usług pozwalają na udzielanie porad i konsultacji oraz
prowadzenie spraw w warunkach poufności;
– sposób przechowywania dokumentacji uniemożliwia dostęp do niej osobom niepowołanym,
– osobom trzecim nie są udzielane informacje na temat prowadzonych spraw oraz klientów bez ich uprzedniej zgody;
– za zgoda klienta dopuszczalna jest konsultacja merytoryczna danej sprawy z innymi organizacjami lub specjalistami w danej dziedzinie; konsultacja taka powinna odbywać się w sposób uniemożliwiający identyfikacje klienta, chyba że zachowanie tego warunku mogłoby wpłynąć na jakość konsultacji;
– klient jest informowany o ograniczeniach zasady poufności, tj. obowiązku przekazania informacji na
temat prowadzonej sprawy na żądanie sadu, prokuratury lub innego uprawnionego organu;
– wszystkie osoby udzielające w organizacji porad lub konsultacji znają ograniczenia wynikające
z przestrzegania zasady poufności;
– szczegółowe standardy w zakresie poufności wypracowane przez organizacje nie mogą być
sprzeczne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

2. BEZPŁATNOŚĆ
Zasada bezpłatności oznacza, że:
– porady udzielane są bezpłatnie;
– niedopuszczalne jest żądanie oraz przyjmowanie wynagrodzenia za udzielenie porady lub informacji albo prowadzenie sprawy klienta;
– niedopuszczalne jest sugerowanie klientom, _e powinni wesprzeć działalność organizacji
z wdzięczności za pomoc lub w zamian za udzielenie porady, w szczególności niedopuszczalne jest wywieszanie takich informacji w miejscu udzielania porad, przyjmowanie darowizn w gotówce lub prowadzenie zbiórki pieniężnej w siedzibie organizacji (przepis ten nie dotyczy zamieszczenia ogólnej informacji o numerze konta organizacji ani prowadzenia kampanii na rzecz przekazania 1%);
– informacja o tym, i_ porady udzielane są bezpłatnie powinna być wyeksponowana w siedzibie
organizacji;
– organizacja nie jest zobowiązana do ponoszenia opłat administracyjnych lub sadowych,
wynikających z prowadzenia sprawy.
Zasada bezpłatności odnosi się w pełni do projektów prowadzonych ze środków
otrzymywanych z urzędu miasta. W innych przypadkach, jako wyjątek od ogólnej zasady,
organizacja może prowadzić odpłatne poradnictwo, jednak musi jasno określić zasady,
na jakich opłaty są pobierane.

3. RZETELNOŚĆ
Zasada rzetelności oznacza, że:
– informacje oraz porady udzielane są w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący;
– informacje oraz porady udzielane są na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego,
po pełnym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy i podstawie obowiązujących przepisów
prawa;
– informacje oraz porady udzielane są w sposób możliwie pełny i wyczerpujący;
– informacje oraz porady udzielane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
– informacja oraz porada musi być przekazana w sposób zrozumiały i dostosowany do możliwości percepcyjnych klienta.

4. PROFESJONALIZM
Zasada profesjonalizmu oznacza, że:
– informacje oraz porady udzielane są przez osoby kompetentne, przygotowane do prowadzenia
sprawy zarówno merytorycznie, jak i metodologicznie;
– organizacja określa poziom wymagań merytorycznych oraz umiejętności interpersonalnych osoby udzielającej porad;
– organizacja określa warunki, na jakich dana osoba może samodzielnie udzielać informacji i porad;
– w razie potrzeby, a w zwłaszcza w trudnych lub skomplikowanych sprawach, osoba udzielająca
porady konsultuje się z innym specjalista w danej dziedzinie, z zachowaniem zasady poufności;
– organizacja ma obowiązek zapewnić studentom oraz osobom bez doświadczenia w danej dziedzinie odpowiedni nadzór merytoryczny i możliwość konsultacji z inna doświadczoną osoba; warunki te powinny być znane osobom udzielającym porad;
– każda osoba udzielająca informacji oraz porad ma obowiązek stałego podnoszenia swoich
kwalifikacji;
– standardy usług poradniczych organizacji są znane wszystkim pracującym w niej osobom.

5. SAMODZIELNOSC KLIENTA
Zasada samodzielności klienta oznacza, że:
– informacje oraz porady udzielane są z poszanowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący klienta do możliwie najszerszej aktywności i samodzielności;
– osoba udzielająca porad przedstawia możliwe rozwiązania problemu i ich konsekwencje,
uwzględniając zarówno zalety, jak i wady poszczególnych rozwiązań, nie podejmuje jednak decyzji za klienta;
– osoba udzielająca porad zachęca klienta w miarę jego możliwości do aktywności i mobilizuje
go do samodzielnego działania w rozwiązywaniu sprawy.

6. DOSTEPNOŚĆ USŁUG
Zasada dostępności usług oznacza, że:
– każda osoba uprawniona do uzyskania pomocy traktowana jest w taki sam sposób
(niedyskryminacja w ramach grupy docelowej organizacji);
– osoba udzielająca informacji lub porad może odmówić prowadzenia sprawy w razie wystąpienia konfliktu sumienia lub konfliktu interesów, w miarę możliwości powinna jednak wskazać inna osobę, mogącą udzielić kompetentnej porady;
– organizacja dąży do uwzględniania zróżnicowanych potrzeb klientów, w szczególności
do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez dostosowanie warunków lokalowych
oraz sposobu świadczenia usług bądź uruchomienia alternatywnych form pomocy.

7. WSPÓŁPRACA POMIEDZY ORGANIZACJAMI
Zasada współpracy pomiędzy organizacjami oznacza, że:
– organizacje wspierają się na zasadach partnerskiej współpracy, dzieląc się wzajemnie swoja wiedza, doświadczeniem i dobrymi praktykami;
– organizacje współpracują w celu świadczenia usług poradniczych jak najwyższej jakości
i zapewnienia klientom kompleksowej informacji lub porady;
– współpraca pomiędzy organizacjami polega w szczególności na konsultowaniu lub przekazywaniu pomiędzy organizacjami spraw klientów do merytorycznego prowadzenia;
– przekazywanie prowadzenia spraw oraz ich konsultacja pomiędzy organizacjami następuje według ustalonych pomierzy organizacjami zasad i odbywa się za zgoda klientów.
Każda organizacja powinna uszczegółowić niniejsze standardy, przyjmując dokument
wewnętrzny, który powinien określać w szczególności:
– zdefiniowany zakres swiadczonych usług;
– warunki, na jakich świadczone są usługi, a także podstawy odmowy ich świadczenia;
– grupę docelowa, do której skierowane są usługi organizacji;
– sposób zapewnienia klientom możliwości zgłaszania skarg lub uwag, dotyczacych jakości
otrzymanej informacji oraz porad, a także sposobu ich udzielania;
– zasady kontroli wewnętrznej przestrzegania standardów; organizacja powinna przeprowadzić
co najmniej raz w roku ocenę przestrzegania standardów;
– jeżeli organizacja prowadzi poradnictwo na zasadach odpłatności, dokument powinien dokładnie i w sposób nie budzący wątpliwości określać warunki i zasady, na jakich prowadzone jest poradnictwo odpłatne oraz nieodpłatne.
Zasady usług poradniczych organizacji musza być jawne i powszechnie dostępne,
w szczególności dla wszystkich klientów, którzy powinni mieć możliwość zapoznania się
z nimi przed rozpoczęciem udzielania porady.

Więcej...

01.01.2016

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

w okresie od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Zabrze

 

Realizacja zadania będzie polegać na prowadzeniu przez Stowarzyszenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Zabrza dla osób należących do grup uprawnionych do otrzymania tej pomocy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Pomocy będzie udzielać prawnik w wyodrębnionych i oznakowanych lokalach, usytuowanych w miejscach określonych w zarządzeniu Nr 978/ZPS/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18.11. 2015 r.

Udzielana pomoc prawna będzie polegała na:

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

  3. pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym

  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Pomoc prawna będzie świadczona w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Pomoc prawna nie będzie obejmować prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Zadanie realizowane będzie od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie adresowana do osób fizycznych:

- osób, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U.poz.1863) lub

- osób, które uzyskały zaświadczenie , o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego( Dz. U. z 2014r.poz.1206 oraz z 2015r.poz.693) lub

- osób, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa( Dz. U .nr 205,poz.1203), lub

- osobie , która nie ukończyła 26 lat lub

- osobie, która ukończyła 65 lat lub

- osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Są to grupy osób wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jako osoby uprawnione.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej czynnych:

  1. punkt w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu ul. Dorotki3 : od poniedziałku do piątku: 13.00 – 17.00.

  2. punkt w Ośrodku Profilaktyki Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6 : od poniedziałku do piątku: 16.00 – 20.00.

 

Telefoniczna lub osobista rejestracja klientów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania będzie się odbywać w lokalu Stowarzyszenia , w Zabrzu,

pl. Dworcowy 6. tel. 32 376 90 20

 

 

 

Więcej...

29.01.2014

Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego: podstawy modelu, standardy i praktyka udzielania porad – Szkolenie dla doradców Związek Biur Porad Obywatelskich

25.02.2011

Prawne Aspekty Wolontariatu

Stowarzyszenie Misericordia prowadzi szkolenia z zakresu Prawnych Aspektów Wolontariatu, dla osób zainteresowanych działalnością wolontaryjną, ,oraz instytucji, organizacji pozarządowych planujących zatrudnienie wolontariuszy.

Więcej...

25.02.2011

Stop dziedziczeniu długów

Otrzymałeś spadek? Czy wiesz że możesz odziedziczyć nie tylko majątek ale także długi? Kto dziedziczy? Decyduje o tym pozostawiony przez zmarłego testament. Dziedziczą osoby wskazane w testamencie, mogą to być także osoby spoza rodziny.

Więcej...

25.02.2011

Godziny pracy Biura

Poniedziałek 8:00 do 18:00 - DORADZTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH, Wtorek 10:00 do 16:00, Środa 10:00 do 16:00, Czwartek 10:00 do 16:00, Piątek 10:00 do 16:00.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się