Kalendarz wydarzeń

« Marzec 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Nasze oddziały

Szkoła Policealna

Kształcenie w Szkole Policealnej Wszechnicy Zabrzańskiej w Zabrzu umożliwia zdobycie zawodów, dzięki którym będzie łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
Należy podkreślić, iż nasza oferta jest skierowana do szerokiego grona osób pragnących zdobyć nowy  atrakcyjny zawód :

 • Opiekunka środowiskowa
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
 • Technik Administracji
 • Opiekun Osoby Starszej
 • Technik Rachunkowości


Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, że rośnie liczba osób starszych, niepełnosprawnych,  które wymagają profesjonalnego wsparcia w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania, czy też w instytucjach zajmujących się prowadzeniem placówek opiekuńczych. Absolwenci  naszej szkoły, to osoby, które są poszukiwane na rynku pracy. Szkoła przygotowuje kadry  do pracy w administracji państwowej.

Zajęcia dodatkowe:

Oferujemy dodatkowe nieodpłatne zajęcia z zakresu przedsiębiorczości (np. ćwiczenia laboratoryjne z  zakresu obiegu dokumentów finansowo księgowych w przedsiębiorstwie), informatyki, etyki.

Słuchacze mają możliwość uczestnictwa w sekcjach zainteresowań Uniwersytetu Otwartego.
 • Wsparcie psychologa i  doradcy zawodowego.
 • Bezpłatne porady prawne w ramach Biura Porad Obywatelskich.

Miejsce zajęć:

 • Wszechnica Zabrzańska" mieści się w centrum Zabrza, przy Dworcu Autobusowym i PKP
 • Dysponujemy bogatym, dobrze wyposażonym zapleczem lokalowym: estetycznymi, dobrze oświetlonymi salami- w tym pracowniami komputerowymi (komputery: PC, APPLE), i medycznymi (sala ćwiczeń z fantomami i wyposażeniem szpitalnym)
 • Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wybranych ośrodkach uwzględniając specyfikę danego zawodu: (Domy Pomocy Społecznej, Stacje Caritas, Szpitale, Placówki edukacyjne i ośrodki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,  instytucje administracji publicznej, firmy informatyczne) 
 • Nauka w nowoczesnym budynku dostosowanym całkowicie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: winda, podjazdy, szerokie korytarze, zaplecze socjalne i sanitarne 

Korzyści:

Absolwenci Szkoły Policealnej otrzymują świadectwa ukończenia szkoły. Mogą też przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie( standaryzowany egzamin państwowy tak jak egzamin maturalny).

Wszechnica jest ośrodkiem egzaminacyjnym przeprowadza ten egzamin dla słuchaczy. Po egzaminie zewnętrznym, absolwenci uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. Otrzymują również "Europass" - certyfikat w języku angielskim, lub niemieckim uprawniający do podjęcia pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Kadra:

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele-praktycy specjaliści z zakresu poszczególnych dziedzin humanistycznych i technicznych.
Wszechnica Zabrzańska Szkoła Policealna posiada uprawnienia szkół publicznych.

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Policealnej Wszechnicy Zabrzańskiej w Zabrzu jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej starego i nowego typu (liceum, technikum, liceum zawodowego, liceum profilowane) - matura nie jest wymagana.

Szczegółowe warunki pobierania nauki  w tym wysokość czesnego  w naszych szkołach reguluje umowa cywilnoprawna zawierana z pełnoletnim słuchaczem w danym roku szkolnym.
Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu (OPP) – organ prowadzący szkoły dla dorosłych w ramach NCKU „Wszechnica Zabrzańska”, realizuje szereg programów edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz środowiska lokalnego ze środków własnych, publicznych i w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aktualne oferty

Asystent osoby niepełnosprawnej - okres nauki 1 rok
Do zadań w ramach tego zawodu należy:
 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp. ),
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
 • współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Podstawowym celem kształcenia asystenta osoby niepełnosprawnej jest przygotowanie absolwenta szkoły do:
 • współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji,
 • wspierania i wzmacniania systemu pomocy osobom niepełnosprawnym umożliwiając realizację optymalnego programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • współtworzenia w opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji i prowadzenia osoby niepełnosprawnej. 
 • dokonywania prawidłowej kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji.
 • postępować zgodnie z zasadami etyki
Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyni się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej.
Ponadto asystent będzie prowadzić rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku.
Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.
Opiekunka środowiskowa okres nauki 1 rok
Do zadań opiekunki środowiskowej należy:
 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem),
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego, 
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
 • inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie ich do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób otoczenia. Odpowiednie przygotowanie opiekunek środowiskowych i świadczone w właściwy sposób usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.
Opiekun w domu pomocy społecznej nauka trwa 2 lata
Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należy:

 • pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę ), 
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, 
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, 
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego, 
 • aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego, 
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
 • postępować zgodnie z zasadami etyki
Podstawowym celem kształcenia opiekuna zatrudnionego w domu pomocy społecznej jest przygotowanie go do:
 
 • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii;
 • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej,
 • organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną, innymi osobami przebywającymi w domu pomocy społecznej bądź ze społecznością lokalną,
 • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.
Dostrzegając potrzeby i problemy wyżej wspomnianych osób oraz podejmując profesjonalne działania na ich rzecz, opiekun zatrudniony w domu pomocy społecznej będzie doskonalić i rozwijać świadczone usługi oraz kształtować różnorodne formy działalności instytucji opiekuńczych bądź świadczących pomoc. Może też przyczyniać się do powstawania indywidualnych programów oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.
Opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok
Do zadań opiekuna medycznego należy:
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów  opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności  społecznej
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • wykonywanie zabiegów higienicznych
 • postępować zgodnie z zasadami etyki
Opiekun  medyczny to nowy zawód w systemie opieki nad osobą starszą , chorą, niepełnosprawną ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb w zakresie opieki medycznej i paliatywnej. To zawód który umożliwia podjęcie zatrudnienia w stacjonarnych placówkach medycznych i opiekuńczych takich jak szpitale, oddziały geriatryczne, domy pomocy społecznej, jak również świadczenie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania.
Technik Administracji

Do zadań w ramach tego zawodu należy:

 • gromadzenie dokumentacji i informacji ekonomicznych i statystycznych,
 • prowadzenie dokumentacji stosowanej w administracji publicznej,
 • opracowanie projektów aktów prawnych,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach administracyjnych i pracowniczych,
 • załatwianie skarg,
 • wniosków i zażaleń kierowanych przez instytucje i osoby fizyczne,
 • organizowanie spotkań służbowych,
 • sporządzanie sprawozdań i protokołów ze spotkań służbowych,
 • przyjmowanie interesantów i udzielenie informacji,
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej,
 • zestawienie danych ststystycznych służących do analiz i sprawozdań ststystycznych.


Typowe stanowiska pracy:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji może być zatrudniony w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego:

 • w urzędach marszałkowskich,
 • powiatowych,
 • miejskich i gminnych,
 • a także w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych.

Technik Informatyki

Do zadań w ramach tego zawodu należy:  

 • posługiwanie się pakietami opragramowania użytkowego,
 • przeprowadzania analizy zadania w celu określenia optymalnego języka programowania,
 • wykorzystywania algorytmów do programowania aplikacji,
 • projektowanie i tworzenie złożonych systemów baz danych,
 • nadzorowanie systemów baz danych,
 • obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych,
 • konfigurowanie oprogramowania dla różnych zastosowań,
 • okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych oprogramowania,
 • konfigurowanie sprzętu komputerowego,
 • przeprowadzanie okresowych konserwacji i napraw sprzętu komputerowego,
 • nadzorowanie prac lokalnych sieci komputerowych.

Typowe stanowiska pracy:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach:

 • instalatora i administratora systemów operacyjnych,
 • administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych projektanta i programisty baz danych,
 • instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo-księgowego.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się